Přečtěte si, jak jsme úspěšně vyřešili právní problémy

M. Ch.

Ve výběrovém řízení popletli ceník. Může uchazeč odstoupit nepodepsáním smlouvy?

Dobrý den, potřebuji poradit. Zdvořile Vás žádám o zodpovězení následujícího stavu při veřejné zakázce. Zakázku vyhraje firma, která je vyzvána k podpisu smlouvy. V zakázce je požadována peněžní jistina. Výherce zjistí že zaměstnanec totálně popletl ceník a poslal do výběrového řízení nesmyslnou cenu, za kterou by se zakázka nedala dělat. Může uchazeč odstoupit z řízení aniž by mu byla jistina zabavena, tzn. Že nepodepíše smlouvu. Moc děkuji za odpověď.

Zadavatel má právo na plnění z poskytnuté jistoty.

Důležitou funkcí složení jistoty je možnost sanovat z její výše případnou újmu způsobenou zadavateli uchazečem při porušení jeho povinností v průběhu zadávacího řízení. Uvedený institut tak svou zajišťovací povahou poskytuje zadavateli vyšší míru právní jistoty, že uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, dostojí své povinnosti, a uzavře se zadavatelem smlouvu (fáze předkontraktační). Podle § 67 odst. 7 ZVZ: "Pokud uchazeč v rozporu s tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 4 nebo nesplnil-li povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4, má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem." V daném případě tedy má zadavatel právo na plnění z poskytnuté jistoty. Nicméně zadavatel má zároveň právo pokračovat v jednání a uzavřít smlouvu s uchazečem, který podal 2. nejvýhodnější nabídku. V tomto případě by právo na plnění z jistoty nebylo na místě. Vše závisí na obratnosti argumentace se zadavatelem a okolnostech konkrétního případu. V případě potřeby asistence se neváhejte na nás obrátit.

M. V.

Prodala jsem zdravého koně a nemůžu vzít zpět mrzáka.

Dobrý den mám problém.Prodávala jsem koně bez zjevných vad a zdravotních potíží. Paní si jej zkusila prohlédla a poté koupila. Hned po převozu psala, že kulhá což se muselo evidentně stát při převozu. Jeli 3 hodiny v mrazech s otevřeným přivěsem, takže koník chudák i pravděpodobně nastydnul. Kulhaní již téměř týden neřeší jen stále píše že je to horší a horší. Poté,že má podlomy a kožní potíže. To vše si u nás mohla ověřit a prohlédnout a vady nenašla. Ted mě terorizuje emaily, jak je na tom špatně, přitom mu péči očividně nevěnuje jako je ošetřování kopyt v bahně dokonce ani veterinář se ještě nebyl podívat na zraněnou nohu. Tudíž nevím jak mám postupovat v případě,že jej bude chtít vrátit. Když to nejsou skryté vady. Původně jsem zamýšlela že si jej vezmu zpět, ale prodala jsem zdravého koně a nemůžu vzít zpět mrzáka. Děkuji.

Obecně právní úprava obsahuje ustanovení o odpovědnosti prodávajícího za vady na prodané věci.

V případě, že má prodávaná věc vady, o nichž prodávající ví, musí je kupujícímu oznámit při ujednání kupní ceny. Právní úprava rozlišuje vady zjevné, které by byly při prohlídce koně na první pohled zjistitelné a musela byste na ně kupující upozornit. Ve Vašem případě však kůň zjevnými vadami netrpěl a kulhání by se při prohlídce kupující zajisté projevilo, stejně tak by na první pohled byly patrné kožní obtíže. V případě, že by se jednalo o vady skryté, nebyly by při běžné prohlídce koně zjistitelné a kupující by Vám je musela včas oznámit. Následně by kupující měla nárok na vadám úměrnou slevu z kupní ceny. Pokud by vady činily věc zcela neupotřebitelnou, měla by kupující nárok na odstoupení od kupní smlouvy.

To, že chudák koník nemůže chodit, bude zajisté pro jeho využití velmi podstatné, avšak k této „vadě“ došlo dle Vašeho popisu až samotným převozem. Nebezpečí škody na věci obecně přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva k předmětu koupě, zde převzetím koně.

Jestliže by tedy vady vznikly až převozem koně ve zcela nepřiměřených podmínkách, nebyla byste za tyto odpovědná. Dále dle příslušných ustanovení občanského zákoníku kupující nemůže s určitými výjimkami odstoupit od smlouvy v případě, že věc nemůže vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

Velký otazník

Potřebujete poradit?

Zeptejte se raději nyní za málo peněz než pozdě a draze. V dnešní době potřebuje každý po svém boku právní zastoupení a my Vám ho do 24h poskytneme. Stačí vyplnit krátký formumulář expresního řešení.