Domů

>

Právní služby

>

Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví

Poskytujeme právní poradenství ve všech oblastech práva duševního vlastnictví. Naši právníci mají zkušenosti s řešením otázek týkajících se práv k výsledkům tvůrčí duševní činnosti zahrnující práva autorská i práva od nich odvozená, práva k patentům a průmyslovým vzorům, práva na ochranu know-how, průmyslová práva, práva na označení včetně ochranných známek a práva k doménovým jménům, a to na národní, komunitární i mezinárodní úrovni. Našim klientům poskytujeme kompletní právní služby zejména v souvislosti s přípravou registrací a notifikací, přípravou smluvní dokumentace, zastupováním před Úřadem průmyslového vlastnictví a zastupováním před soudy v rámci sporných řízení v případech, kdy dojde k porušení práv k nehmotným statkům.

Právní služby v oblasti práv k nehmotným statkům zahrnují zejména:

  • přípravu smluvní dokumentace, zejména smluv o dílo, licenčních a podlicenčních smluv autorských a k předmětům průmyslového vlastnictví, smluv o převodech nehmotných statků, marketingových a mediálních smluv, případně začlenění příslušných ujednání vztahujících se k duševnímu vlastnictví do jiných smluvních typů (smlouvy kupní, smlouvy o dílo ve stavebnictví, smlouvy s architekty apod.);
  • poradenství při rešerších ohledně ochranných známek a jejich zápis na národní, evropské i mezinárodní úrovni;
  • poradenství při správě ochranných známek a vypracování konceptu jejich ochrany (například při nebezpečí „zdruhovění“ názvu);
  • poradenství a přípravu veškeré právní dokumentace v oblasti dalších průmyslových práv na označení, tj. zejména v oblasti práv k obchodní firmě;
  • registraci doménových jmen a problematiku jejich ochrany;
  • ochranu práv na označení prostřednictvím práva proti nekalé soutěži;
  • v oblasti práva autorského přípravu veškeré smluvní dokumentace, včetně licenčních ujednání a smluv na vytvoření a údržbu softwarových produktů. Pokud zastupujeme objednatele softwarového produktu, klademe důraz na zajištění jeho samostatnosti a nezávislosti na tvůrci softwaru po dokončení produktu tak, aby se nestal „rukojmím“ vlastníka autorských práv k softwaru a mohl svůj produkt užívat a rozvíjet podle svých potřeb a efektivně z hlediska nákladů;
  • ochranu práv k obchodnímu tajemství a know-how, včetně přípravy vnitřních podnikových směrnic na ochranu obchodního tajemství a know-how a vytvoření navazující standardní smluvní dokumentace užívané pro ochranu duševního vlastnictví vůči třetím osobám;
  • poskytování kompletního právního servisu při přihlašování a zápisech vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek a topografií polovodičových výrobků do příslušných registrů v České republice i v zahraničí;
  • zastupování klientů v právních sporech týkajících se porušení práv duševního vlastnictví, včetně nekalosoutěžních sporů.
Velký otazník

Potřebujete poradit?

Zeptejte se raději nyní za málo peněz než pozdě a draze. V dnešní době potřebuje každý po svém boku právní zastoupení a my Vám ho do 24h poskytneme. Stačí vyplnit krátký formumulář expresního řešení.