Domů

>

Právní služby

>

Právní pomoc městům a obcím

Právní pomoc městům a obcím

Rozumíme potřebám a zvláštním požadavkům měst a obcí České republiky. Poskytování právních služeb je uzpůsobeno právě specifikám těchto subjektů. Obcím a městům jsou k dispozici právníci profesionálně zaměření na soukromé i veřejné právo. Ve spolupráci s klientem budou právní služby nastaveny tak, aby pokrývali pokud možno celé spektrum potřeb klienta.

Komplexní řešení právních služeb umožňuje optimalizovat hospodaření s majetkem obce včetně případných pohledávek i zefektivnit výkon veřejné správy a odhalit tak skryté rezervy v činnosti obecního resp. městského úřadu. Obsah balíčku lze uzpůsobit konkrétním požadavkům územního samosprávného celku. Osvědčil se takový postup, kdy na základě vstupního rozhovoru advokáta a reprezentantů obce, identifikujeme základní požadavky obce a ty promítneme do konečné podoby nabízených právních služeb. Za účelem optimalizace právních služeb rovněž provádíme komplexní právní audit, identifikaci rizikových míst a navržení opatření směřujících k eliminaci těchto rizik.

Základní myšlenka poskytování právních služeb v této oblasti spočívá v přenesení starostí a odpovědnosti spojených s právními problémy na advokáta – profesionála v oboru práva při současném absolutním porozuměním potřebám územních samosprávných celků.

Obce a města tak jsou, a i do budoucna nesporně budou, nuceny postarat se o sebe samy. Rozvoj každé obce v podstatné míře závisí na tom, jak se její představitelé budou schopni se svou odpovědností vypořádat, jak budou schopni využít příležitostí, které se nabízejí, a jak budou schopni čelit rizikům, která doba přináší.

Přestože každé z měst má své vlastní problémy, s nimiž se místní politická reprezentace potýká, jeden obzvláště palčivý problém se zdá být společný. Je jím sice pozvolný, ovšem dlouhodobý a neustávající přesun odpovědnosti za správu věcí veřejných z celostátní na místní úroveň. Tento přesun však pohříchu není doprovázen odpovídající právní podporou ze strany státu. S přetrvávajícím deficitem veřejných financí nelze očekávat, že by se situace v brzké době obrátila k lepšímu.

V současné době se nabízí celá řada dotačních programů, s jejichž využitím je možné významně přispět k rozvoji obce. Jejich čerpání je však často po formální stránce velice náročné a i přes veškerou snahu a dobrou víru se nikoli ojediněle stává, že veškeré úsilí přijde vniveč a příjemce dotace či veřejné podpory je povinen obdržené prostředky vrátit.

V případě zadávání veřejných zakázek není situace o nic jednodušší, neboť podtlakem protikorupčních opatření se stává tato činnost poměrně složitou a komplikovanou. Nároky na veřejné zadavatele nadále rostou. Nahlas se hovoří o tom, že hospodaření obcí bude podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. Ve všech těchto oblastech nese odpovědnost za správný (tedy zákonný) postup obec, či přesněji řečeno její politická reprezentace.

Vedle hrozeb tu jsou i příležitosti – obec je oprávněna své záležitosti spravovat mj. i prostřednictvím obecně závazných vyhlášek, které je na základě Ústavy oprávněna vydávat. Ústavní soud v nedávné době opustil svou dosavadní, pro obce velice přísnou, praxi, která reálnou účinnost této ústavní kompetence podvazovala. Obce jsou napříště oprávněny vydávat vyhlášky k úpravě místních poměrů i v případech, kdy je k tomu zákon výslovně nezmocňuje. I tak však mnohé obecně závazné vyhlášky jsou suspendovány Ministerstvem vnitra a následně rušeny Ústavním soudem, neboť jsou shledány právně vadnými. Je to škoda, neboť správně připravená vyhláška může pomoci k řešení mnoha palčivých problémů, které jsou místního významu, a tudíž jsou pro státní moc příliš subtilní, než aby je řešila.

Nabízí obcím a městům možnost spolupráce se zkušenými advokáty – právními profesionály, mezi nimiž nechybí ani specialisté zaměření na dílčí oblasti práva.

Je skutečností, že pro některé obce a města není ekonomicky výhodné udržovat spolupráci s širokým okruhem specializovaných odborníků jen proto, že by jejich služeb mohly někdy v budoucnu využít. Jádrem našeho balíčku proto jsou služby, které jsou využitelné v každodenním chodu města, zatímco vskutku specializované a dostupné služby Vám jsou zkrátka k dispozici pro situace, kdy je budete skutečně potřebovat. Jakmile tato situace nastane, jsme připraveni pustit se bezodkladně do práce a potřebnou právní službu poskytnout nejen ve špičkové kvalitě, ale i rychle.

Pro případ potřeby nabízíme konzultaci při výkonu samostatné i přenesené obce. Advokáti a advokátní koncipienti jsou připraveni zodpovědět jednoduché telefonické dotazy, ostatní případy jsou řešeny formou telefonického či emailového zadání a na ně navazující emailové odpovědi. Advokátní kancelář garantuje reakci ve sjednané době, jejíž délka závisí na typu zvoleného balíčku. V reakční době obdržíte odpověď na většinu běžných dotazů, pokud zodpovězení dotazu bude vyžadovat delší dobu, bude součástí odpovědi v reakční době uvedení pevného termínu, v němž bude konečný materiál zpracován.

Obce a města jsou subjektem, který vstupuje v rámci své každodenní činnosti do smluvních vztahů s jinými subjekty. Nabízíme konzultační právní činnost při sjednávání podmínek smluv, připomínkování smluv, sepisy smluvních dokumentů. Dále nabízíme následnou činnost spočívající v právním výkladu smluvních ustanovení, řešení situací ze smluv vyplývajících.

Dnešní platební morálka subjektů, vstupujících do smluvních vztahů není 100% ba naopak. V této oblasti nabízíme řešení pohledávek a to již od zaslání předžalobní upomínky dlužníkovi, podání žalobního návrhu, zastupování v soudním řízení, zastupování v exekučním či vykonávacím řízení, nabízíme tedy celkovou správu a administraci pohledávek. Dále nabízíme zastupování v insolvenčním řízení.

Obce a města vystupují rovněž jako zaměstnavatelé. V této oblasti nabízíme konzultace a přípravu dokumentů dle zákoníku práce. Je rovněž možné provést právní audit stávajících dokumentů obce/města – zaměstnavatele.

Obce a města patří mezi významné zadavatele veřejných zakázek. Zákon o veřejných zakázkách klade na veřejné zadavatele mnohé povinnosti, jejichž nedodržení je postihováno Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Jako volitelná služba je nabízena komplexní právní podpora v agendě veřejných zakázek, jejíž rozsah je závislý od individuálních požadavků klienta. Služba je nabízena jako doplňková, a to za zvýhodněných podmínek, které závisejí na rozsahu, v němž je služba poskytována, rozsahu veřejné zakázky a typu zvoleného balíčku.

V současné době mají obce možnost dosáhnout financování svých investičních záměrů ze státního rozpočtu či prostředků Evropské unie. Získání dotace a bezproblémová realizace záměru vyžadují dodržení celé řady pravidel. Následkem porušení těchto pravidel je povinnost poskytnuté prostředky vrátit a zaplatit odvody za porušení rozpočtové kázně. Jako volitelnou službu, jejíž čerpání je závislé na rozhodnutí klienta, nabízíme konzultace ve fázi získávání dotací, kontrolu právní audit v průběhu realizace záměru a v případě potřeby též právní zastoupení při následné kontrole. Právní služby v této oblasti poskytují specializování právníci zaměření na správní proces a soudní přezkum správních rozhodnutí.

Aktuální judikatura Ústavního soudu již obcím do značné míry umožňuje vydávat k úpravě místních záležitostí obecně závazné vyhlášky, aniž k tomu je zapotřebí zvláštního zákonného zmocnění. I přesto je celá řada obecně závazných vyhlášek obcí v současné době Ústavním soudem na návrh Ministerstva vnitra rušena pro rozpor se zákonem. Podstatná část práva na samosprávu tak zůstává reálně nevyužívaná. Jako volitelnou službu nabízíme úzkou spolupráci při přípravě obecně závazných vyhlášek tak, aby při případném přezkumu Ústavním soudem obstály. Agendu vyřizuje specialista v oblasti ústavního práva.

Máte-li zájem o naše právní služby nebo pouze chcete vědět, můžete nás kontaktovat na emailové adrese office@akruzova.cz.

Sjednáme termín informativní schůzky v sídle advokátní kanceláře nebo na Vašem obecním či městském úřadě. Na této schůzce bude prostor pro zodpovězení všech Vašich otázek.

Dle výsledků této informativní schůzky sestavíme návrh optimální podoby poskytování právních služeb v závislosti na Vašich požadavcích.

    Velký otazník

    Potřebujete poradit?

    Zeptejte se raději nyní za málo peněz než pozdě a draze. V dnešní době potřebuje každý po svém boku právní zastoupení a my Vám ho do 24h poskytneme. Stačí vyplnit krátký formumulář expresního řešení.