Domů

>

Právní služby

>

Insolvenční právo

Insolvenční právo

Zastupujeme korporátní věřitele i dlužníky ve všech fázích insolvenčního procesu. Vyhodnotíme situaci před zahájením insolvenčního řízení a doporučíme vhodný způsob řešení úpadku – osobní bankrot, oddlužení, atd.

Připravíme důkazně podložený insolvenční návrh a vše potřebné pro vydání rozhodnutí o úpadku. Přihlásíme pohledávky vaší společnosti a popřeme nedůvodné pohledávky jiných přihlášených věřitelů, které by snižovaly míru uspokojení vaší společnosti. Zajistíme vám adekvátní postavení v insolvenčním řízení a případně zastoupení ve věřitelském orgánu. Doporučíme anebo změníme insolvenčního správce tam, kde to zákon umožňuje. Eliminujeme riziko sankcí v důsledku zamítnutí insolvenčního návrhu nebo popření přihlášených pohledávek. Kontrolujeme majetkové operace, které mají dopad na uspokojení přihlášené pohledávky. Využíváme ve váš prospěch rozsáhlé praktické zkušenosti.

Víte, že zhruba polovina všech insolvenčních návrhů je vyřízena jinak než meritorně? Většinou jde o odmítnutí návrhů pro vady nebo jejich zamítnutí.

Zastupujeme žalobce i žalované ve všech soudních sporech, které souvisejí s insolvencí. Kromě obvyklých sporů o zaplacení jde zejména o:

Možnosti obchodního řešení jsou v rámci sporu jiné než při běžném obchodním vyjednávání. Spor je bitvou s přesnými pravidly, v níž je třeba včas kvalifikovaně útočit nebo se včas kvalifikovaně bránit. Zmeškání lhůty či jiné procesní pochybení výrazně snižuje vůli protistrany k dohodě a limituje možný výsledek. Soud nezjišťuje a nesmí zjišťovat z vlastní iniciativy skutečný stav věci. Zabývá se jen tvrzeními a důkazními návrhy stran sporu a je povinen rozhodovat na základě prokázaného, nikoli skutečného stavu věci. Platí koncentrace řízení, přísné lhůty a pravidla pro tvrzení a důkazní návrhy. Kvalifikovaný postup a volba vhodné strategie ovlivňují výrazně výsledek soudního sporu.

Zastupujeme klienty jak v předsoudním vyjednávání, tak ve vlastním soudním řízení. Průběžně vyhodnocujeme pozici obou stran sporu. Zohledňujeme obchodní a časové aspekty věci. Navrhneme vhodný okamžik pro ukončení sporu smírem, pokud to odpovídá zájmu vaší společnosti.

Je-li podnik v krizi, hledají se opatření k jeho ozdravění. Děje se tak buď cestou neformální restrukturalizace nebo nyní (poměrně nově) reorganizací v rámci insolvenčního procesu. Neformální restrukturalizace s sebou nese značná rizika pro dlužníka i věřitele, je-li prováděna v době, kdy je již společnost v úpadku. Reorganizace představuje proces, který se realizuje obdobnými způsoby jako restrukturalizace. Projde-li reorganizace testem zájmu věřitelů (většina věřitelů přijme reorganizační plán) a testem zákonnosti (reorganizační plán je schválen soudem), odpadají rizika neformální restrukturalizace.

Poskytujeme právní podporu nebo přímé zastoupení v celém procesu restrukturalizace a reorganizace. Respektujeme právníky a ekonomy, s nimiž dlouhodobě spolupracujete. Chráníme jednající osoby před civilními i trestněprávními riziky. Volíme efektivní postupy, směřující k přijetí a naplnění plánu a překonání úpadku nebo převodu aktiv. Využíváme rozsáhlé praktické zkušenosti z úpadkových řízení jak podle staré, tak podle nové právní úpravy.

Do 31. prosince 2011 měli manažeři povinnost podat insolvenční návrh jen v případě úpadku firem ve formě platební neschopnosti. Po 1. lednu 2012 k tomu přistupuje povinnost podat insolvenční návrh i v případě předlužení. Jestliže se již firma nachází v úpadku, částečné plnění závazků věřitelům nebo plnění jen některým věřitelům není možné jinak než v insolvenčním řízení, podle pravidel, která stanoví insolvenční zákon. Pokud firma nepodá insolvenční návrh a vstupuje do nových obchodních vztahů, jednající osoby podstupují osobní rizika.   Po 1. lednu 2012 má management firem povinnost podat insolvenční návrh i tehdy, pokud firma sice platí svým věřitelům, ale tržní hodnota jejích aktiv je nižší než účetní hodnota pasiv. Porušení povinnosti podat včas insolvenční návrh je spojeno s neomezenou osobní odpovědností manažerů. Jde o civilní odpovědnost za škodu a trestní odpovědnost. V určitých případech se tato odpovědnost týká i společníků, akcionářů a členů obchodních společností a družstev, pokud jednají jako ovládající osoby nebo působí jako tzv. stínoví manažeři.

Pokud má vaše firma potíže, můžeme vám vyhodnotit situaci a zvolit vhodný postup jak z pohledu zájmu vaší společnosti, tak z pohledu vaší osobní ochrany.

V insolvenčním řízení dochází k akvizicím a nabývání majetku v jiném právním rámci než při běžném obchodním styku. Nabyvatelé mohou dosáhnout lepší ceny, ale jsou zatíženi řadou specifických rizik.

Poskytujeme veškeré potřebné poradenství těm, kdo nabývají majetek od subjektů v insolvenčním řízení. Zaměřujeme se na realizaci výhod a pokrytí rizik těchto transakcí. Disponujeme praktickými zkušenostmi z mnoha majetkových operací velkého rozsahu v konkursních a insolvenčních řízeních. Naši advokáti působí jako insolvenční správci a získávají průběžnou zpětnou vazbu pro hodnocení rizik v této oblasti.

V rámci zákona jednáme vždy v zájmu klienta a využíváme v jeho prospěch efektivní postupy při nabývání majetku v rámci insolvenčního řízení. To platí také při nabývání majetku od podnikatelských subjektů, které jsou teprve ohroženy úpadkem a nenacházejí se ještě v insolvenčním řízení. Kromě due diligence, zaměřeného na specifická rizika hrozícího úpadku, vytváříme dobrou důkazní pozici nabyvatele pro případ, že insolvenční správce později zahrne majetek do majetkové podstaty dlužníka a pro případ vzniku sporů o neplatnost či neúčinnost převodů.

Zastupujeme poškozené firmy při uplatňování nároků v rámci trestního (adhezního) řízení.

Obhajujeme členy představenstev, jednatele a další manažery, členy, společníky a akcionáře a samotné obchodní společnosti (Trestní odpovědnost právnických osob) v případech podezření z trestných činů

jakož i dalších trestných činů majetkové a hospodářské povahy.

 • spory o náhradu škody za opožděné podání insolvenčního návrhu,
 • spory o náhradu škody způsobené nedůvodnými insolvenčními návrhy,
 • spory související s odpovědností manažerů a ovládajících osob,
 • spory související s popěrnými úkony věřitelů,
 • spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek,
 • spory na základě žalob na neplatnost a neúčinnost úkonů dlužníka až pět let zpětně,
 • spory o vyloučení věcí, práv, pohledávek nebo jiných aktiv z majetkové podstaty,
 • spory o sankce za nedůvodně přihlášené pohledávky,
 • spory o vydání výtěžku ze zpeněžení majetkové podstaty.
 • porušení povinnosti při správě cizího majetku,
 • porušení povinností při správě cizího majetku z nedbalosti,
 • poškození věřitele,
 • zvýhodnění věřitele,
 • způsobení úpadku,
 • zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění,
 • porušení povinnosti v insolvenčním řízení,
 • pletichy v insolvenčním řízení,
 • porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku.
Velký otazník

Potřebujete poradit?

Zeptejte se raději nyní za málo peněz než pozdě a draze. V dnešní době potřebuje každý po svém boku právní zastoupení a my Vám ho do 24h poskytneme. Stačí vyplnit krátký formumulář expresního řešení.