Domů

>

Právní služby

>

Energetika a investiční celky

Energetika a investiční celky

Naši právníci advokátní kanceláře mají zkušenosti v oblasti právní regulace vztahů v energetice. Klientům jsou díky svým rozsáhlým zkušenostem schopni poskytnout komplexní právní poradenství, které zohledňuje specifika podnikání v energetice. Jedná se zejména o poradenství v následujících oblastech:

 • regulatorní záležitosti, včetně zastupování před Energetickým regulačním úřadem, zajištění požadovaných souhlasů či povolení a ošetření standardních postupů našich klientů z hlediska regulatorních aspektů;
 • obchodní smlouvy v oblasti výroby a distribuce energií, včetně všech druhů smluv, které je třeba uzavřít v rámci energetických trhů mezi jejich účastníky, tj. výrobci či zpracovateli energií, provozovateli přenosových, přepravních, distribučních a jiných rozvodných soustav a zařízení a konečnými uživateli. Uvedené smlouvy pro naše klienty připravujeme nebo revidujeme, a to jak z hlediska regulatorního, což je nezbytnou podmínkou pro podnikání v oblasti energetiky, tak i z hlediska soukromoprávního;
 • obnovitelné zdroje energie:
 • solární elektrárny
 • větrné elektrárny
 • vodní elektrárny
 • bioplynové stanice
 • zařízení na spalování biomasy;
 • dobývání, přeprava, skladování a zpracování nerostných zdrojů (uhlí, ropy, plynu);
 • vstup na energetické burzy a obchodování s emisními povolenkami
 • regulatorní záležitosti, včetně zastupování před Energetickým regulačním úřadem, zajištění požadovaných souhlasů či povolení a ošetření standardních postupů našich klientů z hlediska regulatorních aspektů;
 • obchodní smlouvy v oblasti výroby a distribuce energií, včetně všech druhů smluv, které je třeba uzavřít v rámci energetických trhů mezi jejich účastníky, tj. výrobci či zpracovateli energií, provozovateli přenosových, přepravních, distribučních a jiných rozvodných soustav a zařízení a konečnými uživateli. Uvedené smlouvy pro naše klienty připravujeme nebo revidujeme, a to jak z hlediska regulatorního, což je nezbytnou podmínkou pro podnikání v oblasti energetiky, tak i z hlediska soukromoprávního;
 • due diligence energetických společností v případě fúzí a rozdělení
 • zpracování a komplexní revize provozních smluv v oblasti provozování vodovodů a kanalizací, jakož in zajištění investiční výstavby v dané oblasti
 • komplexní dodávky investičních celků, ať už se jedná o investice „na zelené louce“, nebo převzetí a rekonstrukce již existujících energetických zařízení;
 • financování energetických projektů. Při zastupování zájmů klienta v této oblasti můžeme uplatnit naše znalosti z oblasti bankovnictví, finančních instrumentů a zajišťovacích prostředků. Pro úspěšný a bezproblémový průběh transakcí a projektů je nezbytné, aby smlouvy o úvěrech a jiných kreditních instrumentech byly úzce navázány na smlouvy, jejichž prostřednictvím se samotná transakce realizuje;
 • duševní vlastnictví v energetice. Oblast energetiky a na ni napojená hospodářská odvětví, jako například dodávky investičních celků zahrnujících turbíny a další strojní a technické vybavení elektráren, jsou odvětví závislá na komplikovaných technologických zařízeních, jejichž technické řešení je často chráněno patenty nebo je zhotoveno na základě utajovaného know-how jejich výrobce. Naše kancelář poskytuje v oblasti ochrany uvedených nehmotných statků kompletní služby, ať už jde o sjednání licence na ochrannou známku či patentovaný vynález, přípravu a vyjednání smlouvy o poskytnutí know-how, nebo plánování a vytvoření systému ochrany nepatentovaného know-how. Registraci ochranných známek nebo patentů můžeme zajistit v kooperaci s našimi spolupracujícími známkovými a patentovými zástupci;
 • řešení sporů. Našim klientům můžeme nabídnout zkušenosti z řešení sporů v českém i mezinárodním prostředí. Při řešení mezinárodních sporů prostřednictvím rozhodčího řízení (tzv. arbitráže) pravidelně spolupracujeme s advokátními kancelářemi v místě rozhodčího soudu.
Velký otazník

Potřebujete poradit?

Zeptejte se raději nyní za málo peněz než pozdě a draze. V dnešní době potřebuje každý po svém boku právní zastoupení a my Vám ho do 24h poskytneme. Stačí vyplnit krátký formumulář expresního řešení.