Zrušení vládních opatření a možné dopady – náhrada škody

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD ZRUŠIL ČÁSTI OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ TÝKAJÍCÍ SE OMEZENÍ PROVOZU RESTAURACÍ A KASIN

Nejvyšší správní soud dnes svým rozsudkem zrušil části opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. května 2021 č. j. MZDR-14601/2021–12/MIN/KAN v části čl. I bodu 1 písm. a) a čl. I bodu 4 písm. a). 

Omezení činnosti provozoven stravovacích služeb (a heren a kasin) zákazem přítomnosti veřejnosti v těchto provozovnách je nezákonné.

Dle Nejvyššího správního soudu (NSS) Ministerstvo zdravotnictví nesprávně formulovalo opatření tak, že se omezuje činnost provozovny stravovacích služeb tak, že je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách, obdobně u kasin aniž by proto mělo Ministerstvo podklad v zákoně o ochraně veřejného zdraví a v pandemickém zákoně. 

Soud konstatoval, že zakázat přítomnost osob v těchto provozovnách neznamená ono omezení dle pandemického zákona,ale de facto zakázání těchto provozoven, které nelze právě dle pandemického zákona učinit.

Rozsudek zde

 

Uplatňujeme pro klienty škodu po státu, . Uplatnění svého nároku ze zrušených vládních opatření. Uplatnění nároku na náhrady škody v důsledku nezákonných vládních opatření.

Nezákonná „covidová“ opatření.

 

Neváhejte se na nás obrátit po vylíčení Vašeho případu zpracujeme žádost a dále budeme uplatňovat vaše nároky plynoucí z nezákonných vládních opatření.

 

OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVOZU LYŽAŘSKÝCH VLEKŮ A LANOVÝCH DRAH BYLO NEZÁKONNÉ

 

Nejvyšší správní soud dnes na návrh společnosti SKIAREAL ČHS, s. r. o. provozující lyžařské středisko s lanovkou a vleky v Jeseníkách vyslovil, že opatření obecné povahy odpůrce ze dne 23. 4. 2021, čj. MZDR 14601/2021–6/MIN/KAN, bylo v části čl. I bodu 5 písm. h) v rozporu se zákonem. V této části byl regulován provoz lyžařských vleků a lanových drah tak, že v nich byla až na výjimky zakázána přítomnost veřejnosti. Výjimky umožnily využití lanových drah jen pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb a dále využití lyžařských vleků a lanových drah pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury nebo pro potřeby složek Integrovaného záchranného systému včetně Horské služby.

 

Toto mimořádné opatření bylo vydáno na základě zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (tzv. pandemický zákon) a bylo účinné pouze jeden týden, a to od 26. 4. 2021 do 3. 5. 2021. S účinností ode dne 3. 5. 2021 bylo zrušeno novým obsahově obdobným opatřením. Z tohoto důvodu jej Nejvyšší správní soud již nemohl zrušit. Mohl pouze vyslovit jeho nezákonnost.

 

Nejvyšší správní soud shledal nezákonnost mimořádného opatření v rozsahu čl. I bodu 5 písm. h) v tom, že Ministerstvo zdravotnictví náležitě neodůvodnilo konkrétní míru rizika spojeného s nařizovanou regulací ani se nezabývalo požadavkem její nezbytnosti.

 

 

Soudkyně Nejvyššího správního soudu Jitka Zavřelová, která se věcí zabývala, k této rozhodované věci uvedla: „Ministerstvo zdravotnictví přímo k omezení provozu lyžařských vleků a lanových drah prostřednictvím zákazu přítomnosti veřejnosti poskytlo odůvodnění v rozsahu jedné věty, které ani vzdáleně neobjasňuje, proč byl tímto způsobem regulován jen tento typ dopravy a žádný jiný. Ministerstvo zdravotnictví také neuvedlo, žádné argumenty pro zdůvodnění nezbytnosti zvolené regulace. Nejvyšší správní soud netvrdí, že žádné takové argumenty neexistují. Není však jeho úkolem tyto argumenty za odpůrce hledat či domýšlet.“

 

Tímto mimořádným opatřením se soud již zabýval, a to v rozsahu čl. I bodu 7, kterým byl zakázán maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v čase mezi 22:00 hodin až 05:59 hodin (viz rozsudek ze dne 20. 5. 2021, č. j. 8 Ao 4/2021 – 75, tisková zpráva zde). Bude se jím pak zabývat i v dalších dnech, neboť toto mimořádné opatření, které zahrnuje celou škálu rozličných omezení [například v oblasti (malo)obchodu a služeb, setkávání osob nejen v rámci kulturních, sportovních, zábavních a jiných společenských akcí, včetně vstupu osob do některých vnitřních prostor, či v oblasti poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče], bylo napadeno v různém rozsahu několika dalšími navrhovateli.

 

Rozsudek osmého senátu byl vydán pod sp. zn. 8 Ao 14/2021 a je k dispozici na www.nssoud.cz, Úřední deska.

 

OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K OCHRANNÝM PROSTŘEDKŮM DÝCHACÍCH CEST PŘED NSS NEOBSTÁLO

 

Nejvyšší správní soud dnes konstatoval nezákonnost opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j. MZDR 15757/2020–47/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021, č. j. MZDR 15757/2020–48/MIN/KAN (dále též „opatření ze dne 6. 4. 2021“).

Tímto opatřením byl od 12. 4. 2021 do 3. 5. 2021 zakázán všem osobám starším dvou let pohyb a pobyt mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (tj. bez respirátoru či zdravotnické obličejové masky nebo obdobných prostředků). Ministerstvo posuzované opatření po pouhých 20 dnech jeho existence (účinnosti) samo zrušilo. Soud se proto mohl zabývat pouze tím, zda bylo zákonné či nikoliv (§ 13 odst. 4 tzv. pandemického zákona). Soud neposuzoval nyní platné a účinné opatření (ze dne 4. 5. 2021, č. j. MZDR 15757/2020–50/MIN/KAN). To je napadeno samostatnými návrhy vedenými u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 3 Ao 4/2021, 3 Ao 5/2021, 3 Ao 6/2021 a 3 Ao 7/2021.

Soud shledal, že opatření ze dne 6. 4. 2021 bylo odůvodněno v rozporu s požadavky právní úpravy a navazující judikatury správních soudů. Nutnost řádného odůvodňování mimořádných opatření Nejvyšší správní soud zdůraznil opakovaně: učinil tak již v nedávných rozsudcích ve věcech sp. zn. 8 Ao 1/2021 (tisková zpráva zde) a 3 Ao 3/2021 (tisková zpráva zde). Již před ním však tuto povinnost akcentoval Městský soud v Praze, a to právě ve vztahu k opatřením týkajícím se ochranných prostředků dýchacích cest (blíže viz rozsudky ze dne 31. 8. 2020, č. j. 18 A 22/2020 – 140, a ze dne 13. 11. 2020, č. j. 18 A 59/2020 – 226). Ministerstvo však požadavkům řádného odůvodnění nedostálo.

Podle soudkyně zpravodajky Mgr. Lenky Krupičkové „napadené opatření neobsahovalo především posouzení konkrétní míry rizika spojeného s nařizovanou povinností. Nemohlo proto dostát ani požadavku na posouzení přiměřenosti zásahu do práv a oprávněných zájmů fyzických osob, tzv. test proporcionality. Chyběla také aktuální analýza epidemiologické situace. Dalším závažným nedostatkem pak bylo převzetí části odůvodnění dřívějších opatření navzdory tomu, že ministerstvo přistoupilo k výraznému zpřísnění jednotlivých podmínek, a to jak ve formě zvýšení nároků na prostředky ochrany dýchacích cest – použití respirátorů namísto šátků či látkových roušek, tak v rozsahu povinnosti – v celém zastavěném území obce bez ohledu na další okolnosti. Tyto nové povinnosti nebyly řádně odůvodněny, v některých místech odůvodnění (převzaté z dřívějších opatření) jejich opodstatněnost v podstatě popíralo.“

Vytvořil WebMotion / Využíváme redakční systém WebContent CMS
Založení společnosti Prodej ready made Sídlo společnosti