Povinnosti podnikatelů dle tzv. AML Zákona

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, prošel v nedávné době zásadní novelou, která přinesla mnohé změny. Mezi jinými se mezi ně řadí též označení skutečného majitele, který je již ale rozebrán v jiném článku obsaženém zde:http://www.yourfirm.cz/…ych-majitel/.

Obecně novela rozšiřuje povinnosti, které povinné osoby musí dodržovat, a to za účelem prevence proti praní špinavých peněz zejména pomocí identifikace a kontroly klienta. Článek si klade za cíl proto nastínit povinnosti, které AML zákon povinným osobám ukládá, a to především v rámci podnikatelské činnosti advokátů.

Povinnou osobou jsou zákonem přesně určené subjekty, patří mezi ně především úvěrové instituce, finanční instituce, provozovatelé hazardních her, osoby oprávněné obchodovat s nemovitostmi, auditoři, daňoví poradci, účetní, bazary, zastavárny, osoby poskytující služby spojené s virtuální měnou, osoby oprávněné obchodovat s kulturními památkami, a v některých případech též soudní exekutoři notáři a advokáti. Advokát je povinnou osobou v konkrétně vymezených případech, a to při úschově peněz, cenných papírů nebo jiného majetku svého klienta a též jestliže klientem požadované služby mají spočívat nebo spočívají v jednání jménem klienta nebo na jeho účet při:

Mezi základní povinnosti, které AML zákon ukládá advokátům, je povinnost IDENTIFIKACE KLIENTA a to:

a) podezřelý obchod

b) vznik obchodního vztahu,

c) uzavření smlouvy o úschově,

d) nákup nebo přijetí kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty, použitého zboží nebo zboží bez odkladu o jeho nabytí ke zprostředkování jejich prodeje anebo přijímání věcí do zástavy.

Mezi další případy, v rámci kterých má povinná osoba povinnost klienta identifikovat, dále patří:

                e) uzavření smlouvy o nájmu bezpečnostní schránky,

                f) výplatu zůstatku zrušeného vkladu z vkladní knížky na doručitele,

                g) při vyplácení pojistného plnění ze životního pojištění,

                h) a též dalších případech dle § 7 odst. 4 AML zákona.

Povinnost identifikovat klienta – fyzickou osobu – povinná osoba naplní tak, že zaznamená její údaje a tyto ověří z průkazu totožnosti. Mezi tyto údaje, které je nutné zaznamenat patří jméno, příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, orgán, který průkaz totožnosti vydal, a dobu jeho platnosti. U klientů, kterými jsou právnické osoby, je poté nutné zaznamenat obchodní firma a identifikační číslo, a to na základě platného výpisu z obchodního rejstříku. Též je poté nutné identifikovat především fyzickou osobu, popř. osoby, které jsou členem statutárního orgánu této právnické osoby.

Tyto zaznamenané údaje pak povinná osoba musí archivovat po dobu 10 let. Dále je nutné v rámci identifikace zjišťovat, zda je klient politicky exponovanou osobou, kterou je fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem.Za politicky exponovanou osobu se rovněž považuje osoba blízká k osobě uvedené výše a též společník či skutečný majitel stejné právnické osoby, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená výše. Dále je též nutné ověření, zda klient není osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce.

Klient může být též zastoupen na základě plné moci, v takovém případě je nutné za určitých okolností identifikovat zmocněnce, a to postupem výše uvedeným. Tento zmocněnec je navíc povinen se povinné osobě prokázat plnou mocí.

Existují případy, kdy advokát není povinen identifikaci klienta provést, např. pokud tato již byla provedena jinou povinnou osobou a advokát tuto identifikaci převzal. Dále je též možné tuto přímou identifikaci nahradit veřejnou listinou o identifikaci vydanou notářem, či kontaktním místem veřejné správy, a to na žádost povinné osoby, či advokáta. Tento způsob identifikace musí vždy obsahovat i její důvod.

Další povinností, kterou AML zákon povinným osobám ukládá, je KOTROLA KLIENTA. Povinná osoba tuto kontrolu provádí za účelem posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to za těchto situací:

Advokát má oznamovací povinnost podle § 18 AML zákona v případě, že vykonává sledované činnosti či v souvislosti s výkonem těchto činností zjistí podezřelý obchod dle AML zákona. Zároveň je povinen na výzvu České advokátní komory sdělit údaje o obchodech souvisejících s povinností identifikace nebo ohledně nichž FAÚ provádí šetření.Existují však též situace, kdy advokát, jakožto povinná osoba neprovádí kontrolu klienta, nemá oznamovací povinnost k podezřelému obchodu, ani informační povinnost vůči FAÚ. Patří mezi ně tyto:

Povinná osoba, zejména advokát, má právo, aby mu byly klientem doloženy všechny skutečnosti, která považuje za významné pro provedení kontroly a může je pro účely plnění povinností vycházejících z AML zákona dále zpracovávat. Tyto doklady je poté oprávněn dále v souladu s AML zákonem zpracovávat a vytvářet jejich kopie. V praxi je tato kontrola často též naplněna prostřednictvím čestného prohlášení klienta, které obsahuje např. následující skutečnosti:

Dále provádění kontroly klienta především zahrnuje:

Následně vyhodnocuje jejich rizikovost.

V případě, kdy klient není politicky exponovanou osobou, a advokát tuto osobu vyhodnotí jako osobu s nízkým rizikem využití jejích prostředků k legalizaci výnosů z trestné činnosti, popř. k financování terorismu, je oprávněn u tohoto klienta využít zjednodušené identifikace a kontroly v rozsahu § 13 odst. 3 AML zákona.

Advokát má povinnost odmítnout uskutečnění obchodu, převzetí věci, či ukončit klientský vztah, pokud mu klient odmítne poskytnout součinnost v rámci jeho identifikace, popř. následné kontroly.

Vytvořil WebMotion / Využíváme redakční systém WebContent CMS
Založení společnosti Prodej ready made Sídlo společnosti